Regulamin serwisu PLAN4U.PL

 

Niniejszy Regulamin, stworzony na podstawie Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422) i określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług w zakresie usług odpłatnych za pośrednictwem serwisu internetowego www.PLAN4U.pl przez Spark Aleksandra Maciaszek

 

Definicje

Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część.

Serwis – system rezerwacji online funkcjonujący pod adresem www.PLAN4U.pl

Usługa – dostęp do zarządzania systemem rezerwacji, kalendarzem rezerwacji, wtyczkami pozwalającymi na rejestrację wizyt na stronach zewnętrznych

Usługodawca – SPARK Aleksandra Maciaszek z siedzibą w Biestrzykowie, przy ul. Parkowej 41, NIP 8942450049, będący właścicielem Usługi oraz Administratorem Danych Osobowych.

Użytkownik – przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 584) – będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonujący we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Konto Użytkownika – oznacza przyznane indywidualnie Użytkownikowi konto umożliwiające mu korzystanie z Usługi. Konto jest tworzone wedle wyboru Użytkownika w ramach dostępnych wolnych nazw.

Administratora Konta – Użytkownik posiadający prawa administracji Kontem użytkownika.

Klient – oznacza osobę fizyczną, z którą Użytkownik zawiera umowę o świadczenie usług lub sprzedaż produktów za pośrednictwem systemu rezerwacji PLAN4U.

Okres Abonamentowy – okres działania konta użytkownika za który została uiszczona opłata.

Opłata Abonamentowa – opłata z tytułu posiadania Konta w wysokości określonej w cenniku.

§1. Postanowienia ogólne

1.Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz z oferowanych przez Usługodawcę, jak również określa zakres praw i obowiązków Użytkownika.

2.Dostęp do Konta i Usług oferowanych przez Serwis mają tylko i wyłącznie Użytkownicy, którzy dokonali Rejestracji Konta w sposób wskazany w Regulaminie lub dostali dostęp do Konta przydzielony przez Administratora Konta.

3.Warunkiem korzystania z Serwisu oraz z Usług świadczonych przez Użytkownika jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w Regulaminie.

§2. Usługodawca

1.Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług oraz do zachowania należytej staranności przy ich wykonywaniu.

2.Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Usług była bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych.

3.Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika gdy:

 • użytkownik naruszy niniejszy Regulamin,
 • używa Konta niezgodnie z prawem lub w sposób naruszający dobre obyczaje

4.Usługodawca nie odpowiada za politykę prywatności serwisów zewnętrznych Użytkownika.

5.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane działaniem siły wyższej, za którą uważa się wydarzenia, których Usługodawca nie mógł przewidzieć i które zostały spowodowane przez okoliczności od niego niezależne, w szczególności awarię sprzętu, działanie osób trzecich itd., nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych przez Użytkowników.

6.W razie wystąpienia awarii Serwisu Usługodawca będzie dążył do jej niezwłocznego usunięcia.

7.Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowych przerw w działaniu serwisu wynikających z przyczyn technicznych.

8.Usługodawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych informacji o Użytkownikach i ich Klientach innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez użytkowników przepisów prawa.

9.Usługodawca może sporządzać na podstawie informacji o Użytkownikach ogólne statystyki związane z działalnością i odwiecznością serwisu przygotowywane dla współpracujących z nami partnerów (min. reklamodawców, sponsorów). Informacje te nie zawierają danych umożliwiających identyfikację poszczególnych użytkowników i klientów serwisu.

§3. Obowiązki użytkownika

1.Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.

2.Powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie i korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników.

3.Przestrzegania praw autorskich w szczególności wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób.

4.Powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników w szczególności, zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o nich, bez ich wyraźnej zgody.

§4. Tworzenie konta Użytkownika – Rejestracja

1.Rejestracja polega na wypełnieniu formularza, który następnie jest potwierdzany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

2.Dane niezbędne do zalogowania są wysyłane do użytkownika na podany przez niego adres email, w przeciągu 1 dnia roboczego, po zaksięgowaniu płatności.

3.Użytkownik może zmienić hasło oraz login w aplikacji plan4u.pl.

§5. Opłaty

1.Korzystanie z poszczególnych Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu jest odpłatne.

2.Szczegółowe informacje o wysokości Opłat oraz parametrach poszczególnych Planów Abonamentowych znajdują się w Cenniku, wyrażone kwotami netto w polskich złotych.

3.Opłaty Abonamentowe wnoszone są z góry za kolejne Okresy Abonamentowe, chyba że odrębna umowa o współpracy zawarta między Usługodawcą, a Użytkownikiem wprowadza inny tryb opłat.

4.Usługodawca wystawi fakturę VAT po każdym opłaceniu abonamentu przez Użytkownika.

5.Z chwilą otrzymania dowodu wpłaty abonamentu za zamówioną usługę, Usługodawca wystawia fakturę VAT z datą otrzymania potwierdzenia wpłaty.

6.Kwota opłaty za wykonaną usługę jest wnoszona za cały okres i nie podlega zwrotowi nawet jeśli Użytkownik wcześniej z niej zrezygnuje.

7.Umowa wygasa z dniem zakończenia Okresu Abonamentowego w przypadku nieuiszczenia opłaty za kolejny okres abonamentowy.

§6. Usługa przypomnień SMS

1.Usługa SMS polega na umożliwieniu Użytkownikowi powiadomienia swoich Klientów o dokonanych przez nich rezerwacjach lub z innymi informacjami. W przypadku, gdy Klient przekaże Użytkownikowi swój numer telefonu i wyrazi zgodę na otrzymanie wiadomości SMS, Usługodawca przesyła Klientowi wiadomość SMS, na podany przez niego numer telefonu w ramach posiadanych wiadomości SMS na koncie.

2.Koszt wysyłki SMSów powiadamiających zawarte są w cenniku.

3.Usługodawca wystawi Fakturę po każdym zakupionym pakiecie SMSów.

4.W przypadku, gdy Użytkownik nie przedłuży korzystania z Usługi, niewykorzystane wiadomości SMS, które posiada na Koncie Użytkownika ani ich ekwiwalent pieniężny nie podlegają zwrotowi.

§7. Zasady korzystania

1.Każdorazowe odwiedziny Serwisu oznaczają akceptację niniejszego regulaminu.

2.Użytkownik może korzystać z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, w ramach możliwości techniczno-funkcjonalnych, a w szczególności może tworzyć i rozwijać własne Konto.

3.Niedopuszczalne są działania Użytkownika polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji Serwisu do publikowania w nim lub rozsyłania niechcianej informacji handlowej.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

5.Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody powstałe w wyniku niezgodnego z prawem, Regulaminem lub zwyczajem działaniem lub zaniechaniem Użytkownika, niezależnie od jego winy. W szczególności oznacza to zwolnienie Usługodawcy z wszelkich roszczeń kierowanych do Usługodawcy przez osoby trzecie, obowiązek zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Usługodawcę lub inne poszkodowane osoby w związku ze spowodowaniem szkody przez Użytkownika, jak i obowiązek zwrotu wszelkich kosztów związanych z dochodzeniem przez Usługodawcę lub inne poszkodowane osoby należnego im odszkodowania.

§8. Reklamacje

1.Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@PLAN4U.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny w zakresie Konta.

2.Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko, firmę oraz adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3.Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści Regulaminu nie będą przez Usługodawcę rozpatrywane.

4.Usługodawca zobowiązany jest do rozstrzygnięcia ich w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

§9. Odstąpienie od umowy

1.Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi do momentu rozpoczęcia przez niego sprzedaży. Jeżeli użytkownik za pośrednictwem PLAN4U sprzedał swoje towary bądź usługi, czyli aktywnie korzysta z systemu, to od tego momentu nie może odstąpić od umowy.

§10. Rezygnacja i usunięcie konta

1.Prawo rezygnacji z konta przysługuje Użytkownikowi w każdej chwili, poprzez wysłanie wiadomości email z adresu email z którego zostało Konto utworzone.

2.Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie, w przypadku stwierdzenia rażącego łamania niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.

§11. Ochrona danych osobowych – Użytkownik

1.W momencie akceptacji Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę, zgodnie z warunkami Regulaminu.

2.Każdy kto podał swoje dane osobowe w Serwisie ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych znajdujących się w zbiorze administrowanym przez Administratora oraz ich poprawiania.

3.Dane Użytkownika nie będą udostępniane innym podmiotom i osobom trzecim , chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez użytkowników przepisów prawa.

4.Usługodawca zobowiązany jest zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych Użytkownika odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5.Usługodawca zapewnia, iż dołoży szczególnej staranności w celu ochrony interesów Użytkownika. Usługodawca zapewnia, iż pozyskane dane osobowe Użytkownika będą:

 • przetwarzane zgodnie z prawem
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami

6.W momencie rozwiązania umowy o świadczenie Usługi, Użytkownik ma prawo do żądania od Usługodawcy usunięcia wszelkich danych wprowadzonych do Systemu Rezerwacji w trakcie trwania tej umowy.

7.Usługodawca informuje, że Użytkownik wyraża zgodę, aby wszelkie powiadomienia, informacje lub inne wiadomości od Usługodawcy związane ze świadczeniem Usług były przysyłane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w formularzu rejestracji lub w Panelu Ustawień Konta.

8.Gdy Klient kupujący od Użytkownik towary lub usługi wybierze płatność poprzez serwis

 • przelewy24.pl, jego dane osobowe zostaną przekazane w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy sprzedaży spółce DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
 • eCard , jego dane osobowe zostaną przekazane w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy sprzedaży spółce eCard S.A. z siedzibą w Warszawie.
 • payU, jego dane osobowe zostaną przekazane w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy sprzedaży spółce PayU S.A.  z siedzibą w Warszawie.

§12. Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1.Strony postanawiają, że w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zmianami), zwanej dalej „Ustawą”, oraz właściwej realizacji postanowień Umowy o świadczenie Usług, na rzecz Użytkownika, jako Administrator danych osobowych, powierza Usługodawcy do przetwarzania dane osobowe w zakresie określonym niniejszą Umową

2.Użytkownik oświadcza, że jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy w stosunku do danych powierzonych Usługodawcy.

3.Użytkownik powierza Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych, znajdujących się w na jego Koncie, które działają z wykorzystaniem zasobów dostarczanych przez Usługodawcę na podstawie niniejszego Regulaminu.

4.Zakres powierzonych do przetwarzania danych obejmuje następujące kategorie danych: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres zamieszkania, email, NIP, PESEL, data urodzenia, adres skype.

5.Usługodawca może powierzać przetwarzanie powierzonych przez Użytkownika danych osobowych innym podmiotom, takim jak: cyber_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu (usługa hostingu).

6.Usługodawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone do przetwarzania dane osobowe wyłącznie w celu wywiązania się z postanowień niniejszego Regulaminu.

7.Usługodawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami, w tym należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024, dalej zwane rozporządzeniem).

8.Użytkownik, powierza Usługodawcy do przetwarzania dane osobowe, które zgromadził zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9.Każda ze Stron odpowiada za szkody wyrządzone drugiej Stronie oraz osobom trzecim w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, Ustawy oraz niniejszej Umowy.

10. W przypadku szkody spowodowanej działaniem Usługodawcy, Usługodawca odpowiadać będzie na zasadzie winy za szkody rzeczywiste poniesione przez Użytkownika.

11. Usługodawca oświadcza, że przetwarzanie powierzonych danych osobowych będzie się odbywało na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

12. Powierzenie przetwarzania danych zostaje zawarte na czas wykonywania Usługi przez Usługodawcę.

13. W przypadku rozwiązania Umowy, Użytkownik w ciągu 14 dni od dnia wygaśnięcia Usługi samodzielnie zabezpieczy dane osobowe powierzone do przetwarzania Usługodawcy. Usługodawca po 28 dniach od dnia wygaśnięcia Usługi trwale usunie wszelkie sporządzone, w związku lub przy okazji wykonywania Usługi, zapisy zawierające powierzone do przetwarzania dane osobowe.

14. Użytkownik zobowiązuje się do nie umieszczania w Serwisie danych uznanych jako wrażliwe w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883) czyli:

 • pochodzenia rasowego lub etnicznego,
 • poglądów politycznych,
 • przekonań religijnych lub filozoficznych,
 • przynależności wyznaniowej, partyjnej lub związkowej,
 • stanu zdrowia, kodu genetycznego, nałogów lub życia seksualnego,
 • skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

§13. Ochrona danych osobowych – Klient

1.W momencie akceptacji Regulaminu, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę, zgodnie z warunkami Regulaminu.

2.Każdy kto podał swoje dane osobowe w Serwisie ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych znajdujących się w zbiorze administrowanym przez Administratora oraz ich poprawiania.

3.Dane Klienta nie będą udostępniane innym podmiotom i osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez użytkowników przepisów prawa.

4.Usługodawca zobowiązany jest zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych Klienta odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5.Usługodawca zapewnia, iż dołoży szczególnej staranności w celu ochrony interesów Klienta. Usługodawca zapewnia, iż pozyskane dane osobowe Klienta będą:

 • przetwarzane zgodnie z prawem
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami


§14. Polityka cookies

1.Usługodawca oświadcza, iż w celu gromadzenia informacji związanych ze świadczeniem Usług wykorzystuje pliki typu cookies. Są to informacje, które serwer Operatora zapisuje na dysku komputera Użytkownika, dzięki czemu Użytkownik będzie “rozpoznawany” przy każdym kolejnym połączeniu z Kontem. System cookies nie przeszkadza w działaniu Państwa komputera jednak wyłączenie go spowoduje brak dostępu do Usługi.

2.Wykorzystywane są następujące typy plików cookies wewnętrznych:

a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.

b) Cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Wykorzystywane tylko podczas korzystania z funkcji automatycznego logowania do serwisu.

3.Zewnętrzne pliki cookies wykorzystywane są do zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics (Google Inc – USA)

 

§14. Postanowienia końcowe

4.Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego zaprzestania udostępniania usług bez podania przyczyn, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników.

5.Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, zamieszczając datę ostatniej modyfikacji.

6.Odmowa akceptacji zmian niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z rezygnacją z korzystania z usług Serwisu.

7.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkowników oraz nieprzestrzeganiem przez nich warunków niniejszego Regulaminu.

8.Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Serwis będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo ze względu na miejsce zamieszkania usługodawcy przez polskie sądy powszechne. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie polskie przepisy ogólnie obowiązujące.

9.Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z niniejszego Regulaminu przysługuje Użytkownikowi po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.

 


Wszystkie kwoty są kwotami netto i należy doliczyć do nich podatek VAT.

 

Regulamin i cennik wchodzi w życie z dniem 13 marca 2016 r.

Data ostatniej modyfikacji: 11.02.2022 - usunięcie cennika